Fælles rygepolitik for Gladsaxe Kommune fra 01.01.2015

Gladsaxe Kommune
Center for Service
Strategi og HR
23.11.2014
Fælles rygepolitik for Gladsaxe Kommune pr. 1. januar 2015
Formål:
Formålet med rygepolitikken er at understøtte, at Gladsaxe Kommune er en sund arbejds-plads, hvor de ansatte er mindst muligt syge som følge af livsstil. Endvidere skal politikken sikre, at ingen udsættes for røg eller passiv rygning mod deres ønske.
Fælles rygepolitik Gladsaxe Kommune:
Gladsaxe Kommunes medarbejdere er røgfri i arbejdstiden. Dette betyder, at medarbejdere i Gladsaxe Kommune ikke ryger på noget tidspunkt i løbet af arbejdsdagen, hverken i for-bindelse med arbejdet, under transport eller i betalte pauser.
Medarbejdere, der måtte opholde sig på arbejdspladsen uden for arbejdstid, henvises til at ryge uden for arbejdspladsens matrikel.
Rygeforbuddet omfatter både traditionelle tobaksprodukter og e-cigaretter.
Den røgfri arbejdstid omfatter samtlige medarbejdergrupper i kommunen.
Særlige forhold på fagområder:
På skoler og daginstitutioner er det ikke tilladt for børn og unge at ryge på institutionens om-råde.
I dagplejen er det ikke tilladt at ryge i hjem der bruges af dagplejen, når der passes børn. Lokaler i hjemmet der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.
På døgninstitutioner for unge under 18 år kan døgninstitutionen lave regler, der tillader, at de unge ryger udendørs på institutionens område.
På omsorgscentre, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner er det den enkelte beboer, som beslutter om der må ryges i det værelse eller den bolig, som tjener som bebo-erens private hjem. Beboerne må ikke ryge, når personalet opholder sig i værelser/boligen.
Borgere i private hjem, hvor der modtages personlig eller praktisk hjælp, pålægges som forudsætning for ydelsen ikke at ryge, når personalet opholder sig i boligen.
I væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt udsatte må brugerne ikke ryge inden-dørs. Efter drøftelse i brugerbestyrelsen kan der etableres et udendørs rygested for bruger-ne.
Medarbejdere, der arbejder hjemme, må ikke udsætte kollegaer for passiv rygning ved mø-der eller lignende.
Side 2 af 3
Konsekvenser ved manglende overholdelse:
Såfremt rygepolitikken ikke overholdes af en medarbejder eller en leder, skal nærmeste le-der tage forholdet op overfor vedkommende ved en samtale. I gentagelsestilfælde vil det have ansættelsesretlige konsekvenser.
Hjælp til rygestop:
For at støtte rygerne i at holde op med at ryge og for at fremme målet for rygepolitikken ud-byder Center for Service rygestop-kurser for kommunens ansatte. Rygestop-kurserne kan afholdes på arbejdspladsen, hvis der er nok medarbejdere fra den enkelte arbejdsplads til et kursus.
Kursusbeskrivelsen findes på Fokus under fanen:
Personale/Personaleudvikling/Kompetenceudvikling, kurser og elevuddannelse/Kurser og elevuddannelse/Intern uddannelse – kursuskatalog.
Man kan tilmelde sig et rygestopkursus ved at benytte det tilmeldingsskema, som ligger på Fokus under fanen:
Personale/Personaleudvikling/Kompetenceudvikling, kurser og elevuddannelse
Side 3 af 3
Konkretisering af rygepolitikken:
1. Må man ryge i selvbetalte pauser?
Medarbejdere, der har overenskomstbestemte ulønnede pauser, vil kunne ryge i disse pau-ser, såfremt medarbejderen ikke bærer kommunal uniformering, og ikke befinder sig på kommunal matrikel.
2. Jeg har fleksibel arbejdstid. Kan jeg flekse ud for at ryge?
Nej, du kan ikke flekse ud for at ryge, eftersom Gladsaxe Kommune ikke har registrerbar flextid.
3. Må man ryge, hvis man er på kursus, ekskursion, koloni eller lignende?
Der må ikke ryges i den ordinære arbejdstid. Uden for ordinær arbejdstid må der ikke ryges i børn, unge eller borgeres påsyn.
4. Må jeg ryge, hvis jeg har fri, men stadig er på arbejdspladsen?
Nej, du skal forlade arbejdspladsen og må ikke være iført kommunalt arbejdstøj, når du ry-ger.
5. Betaler Gladsaxe Kommune for rygestop-kurser til medarbejderne.
Ja. Kurser udbydes løbende – se mere i det elektroniske kursuskatalog på Fokus. Hvis I er en større gruppe på arbejdspladsen, kan kurset afholdes på jeres arbejdsplads.
6. Må man ryge i forbindelse med overarbejde?
Det enkelte MED-udvalg i kommunen skal tage stilling til, om (og i givet fald hvornår), der gives mulighed for at ryge inden påbegyndelsen af beordret overarbejde.
7. Jeg har arbejdstøj på hjemmefra. Må jeg ryge på vej til og fra arbejde?
Gladsaxe Kommune henstiller til, at medarbejdere ikke ryger ved transport til og fra arbejde, såfremt medarbejderen er iført uniformering eller andet, der umiddelbart kan associeres med Gladsaxe Kommune.
8. Er eksterne leverandører omfattet af den røgfri arbejdstid?
Eksterne leverandører forventes at respektere den røgfri arbejdstid, når de leverer ydelser til Gladsaxe Kommune.
9. Må frivillige ryge under udøvelsen af deres hverv som frivillige? Gladsaxe Kommune opfordrer frivillige til at efterleve kommunens rygepolitik og henstiller derfor til frivillige at respektere, at vi er en røgfri kommune. Hvis frivillige ønsker at ryge, skal det ske uden for kommunens områder/arealer.

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.